FAQ

P: Kiedy niezbędna jest instalacja kasy lub drukarki fiskalnej ?

O: Jest kilka kryteriów:
Pierwsze dotyczy wielkości sprzedaży tzn. 20 tys. zł i 40 tys. zł.
Kwota graniczna 20 tysięcy zł. – dotyczy firm, które rozpoczęły działalność w danym roku np. 2010 i w tym samym roku przekroczyły 20 tys. Te firmy musza mieć już kasę. Jeśli nie przekroczą w tym roku (2010) limitu 20 tys. zł to kasę muszą instalować w roku przyszłym – w naszym przykładzie w 2011 w chwili przekroczenia poziomu 40 tys. zł, Jeśli tej kwoty nadal nie przekroczą, to instalacja nie jest konieczna.
Innym kryterium mogą być towary jakie się sprzedaje np. zawierające podatek akcyzowy (papierosy, alkohol, paliwa) i to bez względu na obroty.
Kolejnym kryterium mogą być towary wymienione w ustawie np. części samochodowe, płyty CD, które bez względu na VAT trzeba sprzedawać przy pomocy kasy.
Co roku te przepisy są uaktualniane i kolejne grupy firm są dokładane do katalogu tych, które muszą mieć kasę fiskalną (taksówkarze, lekarze, adwokaci).

P.: Czy kupując nową kasę mogę za każdym razem starać się o zwrot części wartości kasy?

O.: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 111 ust. 2 ustawy o VAT 7 listopada 2008r. :

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

P.: Co należy uczynić, aby uzyskać odpis od ceny zakupu kasy fiskalnej?

O.: Aby uzyskać odpis od ceny zakupu należy:
Zgłosić zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przed jej instalacją.
Zgłosić rozpoczęcie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej – do 7 dni po rozpoczęciu tejże rejestracji.
Rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie.
Posiadać dowód wpłaty całej należności za urządzenie fiskalne.
Należy pamiętać, że ulga może zostać wycofana, jeżeli w ciągu 3 lat podatnik wyrejestruje urządzenie fiskalne.

P.: Czy w przypadku awarii kasy muszę zaprzestać w ogóle sprzedaży?

O.: Jeżeli rozpoczęta została sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej, to nie można prowadzić sprzedaży niefiskalnej – w przypadku awarii kasy sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej, a w przypadku jej braku – zaprzestać sprzedaży. Dobrze jest, jeśli kasa rezerwowa jest tej samej marki co kasa główna ze względu na znajomość obsługi przez personel obsługujący.

P.: W moim sklepie miała miejsce kradzież, skradziono również kasę fiskalną, którą następnego dnia odnaleziono, podobno wymagany jest w takim przypadku przegląd kasy?

O.: Jeżeli kasa została utracona, nawet na krótki okres czasu, to przed ponownym rozpoczęciem pracy musi być oddana do przeglądu serwisowego.

P.: Czy powinienem legitymować serwisanta przychodzącego na przegląd kasy?

O.: Uprawnienia do serwisowania kasy są wydawane serwisantowi na okres jednego roku. Osoba serwisująca powinna legitymować się identyfikatorem (ze zdjęciem), na którym umieszczona jest data ważności. Należy kontrolować aktualność uprawnień nadanych serwisantowi i firmie obsługującej, a w przypadku wygaśnięcia tych uprawnień, w porę zmienić na firmę uprawnioną.

P.: Co ile należy dokonywać przeglądu kasy do taksówki?

O.: Przeglądy techniczne kasy specjalizowanej, a do tej grupy należy kasa ELZAB Teta służąca do pracy w taksówkach, należy przeprowadzać w terminach wymaganych, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla taksometrów – co 25 miesięcy.

P.: Mam uzasadnione powody, by zmienić serwis obsługujący moje kasy. Jak długo trwa taka procedura, co trzeba zgłosić?

O.: W pierwszym rzędzie należy zgłaszać chęć zmiany producentowi, który zgodnie z przepisami, odpowiada za organizację serwisu. Producent z kolei powiadamia o decyzji podatnika odpowiedni Urząd Skarbowy i serwisy. Na naszej stronie, w dziale FTP, jest rozdział „Formularze”, gdzie znajduje się gotowy formularz zgłoszenia zmiany serwisu wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami. Zastosowanie się do procedury opisanej w tym formularzu skraca do minimum wszystkie formalności.

P.: Serwisant kasy dzwonił dotąd raz w roku, by umówić się na przegląd kasy, ostatnio nie dzwoni, a dowiedziałem się, że mogę zostać ukarany jeśli sam go nie wezwę?

O.: Najnowsze rozporządzenie MF z dnia z dnia 28 listopada 2008 r. określa nowe terminy dokonywania obowiązkowych, okresowych przeglądów urządzeń fiskalnych – obecnie muszą być one wykonywane przez właściwy serwis co najmniej co 24 miesiące (do tej pory co 12 miesięcy).
Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada podatnik – właściciel urządzenia (zgodnie z rozporządzeniem MF z 28.11.2008 paragraf 7.1 „Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani spełniać następujące warunki przy prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas: pkt. 6 zgłaszać do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy u właściwego serwisanta kas w terminach wynikających z paragrafu 16 ust. 1″;)

P.: Zgubiłem książkę serwisową kasy fiskalnej, co w takiej sytuacji należy zrobić?

O.: Zagubienie lub kradzież książki serwisowej należy niezwłocznie zgłosić do właściwego urzędu skarbowego (na piśmie), po czym wystąpić do serwisu o wydanie duplikatu (załączając kopię zgłoszenia do US).

P.: Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?

O.: Dla wszystkich dokumentów księgowych, a w tym dla dokumentów kasowych, okres ten wynosi 5 lat.

P.: Co to jest numer fabryczny i czym się różni od numeru fabrycznego (SN)?

O.: Określenie „numer fabryczny” użyte w wierszu 12 raportu stanu drukarki fiskalnej nie jest numerem fabrycznym drukarki, a jedynie wewnątrz zakładowym numerem porządkowym modułu fiskalnego. Numer fabryczny (SN) jest zapisany na tabliczce znamionowej i w książce serwisowej.

P.: Kiedy powinny być wykonywane raporty dobowe fiskalne ?

O.: Wydruki raportów fiskalnych dobowych muszą być wykonane w ściśle określonych odcinkach czasu, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Mogą być wykonywane z inicjatywy użytkownika (sprzedającego) po zakończeniu pracy w danym dniu (i taki sposób jest najbardziej pożądany i naturalny), bądź są wymuszane przez samo urządzenie w sytuacji, gdy od rozpoczęcia sprzedaży upływa pełna doba rozumiana jako określona data a  nie upływ 24 godzin. Moduł fiskalny nie dopuści do sytuacji, w której możliwa byłaby sprzedaż w dobie następującej po dwóch kolejnych dobach kalendarzowych sprzedaży licząc okres sprzedaży od momentu wystawienia pierwszego paragonu fiskalnego po ostatnim raporcie dobowym.
Przykład: ostatni raport dobowy został wykonany dn. 11.04 o godz. 17.00. Pierwszy następny paragon został wystawiony dn. 14.04 o godz. 7.00. Sprzedaż będzie możliwa aż do północy z dn. 15.04 na dn. 16.04 – wtedy nastąpi żądanie wykonania wydruku raportu dobowego fiskalnego. Jeżeli sprzedaż rozpocznie się dn. 14.04 nie o 7.00 a o 23.00, to żądanie wykonania raportu nastąpi również o północy z dn. 15.04 na dn. 16.04. Natomiast, gdy sprzedaż rozpocznie się dn. 15.04 o godz. 00.05, to żądanie wykonania wydruku raportu dobowego fiskalnego nastąpi dopiero o północy z dn. 16.04 na dn. 17.04.